Hälsosamma Sverige

Postades den 2 september, 2014

Första svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Nya Moderaterna:

”Ansvaret för vår hälsa är först och främst vårt eget, men det finns människor som behöver stöttas under kortare eller längre perioder. Vi behöver bli bättre på att stödja, fånga upp och underlätta för människor att leva hälsosamt liv.

En arbetsgrupp med Filippa Reinfeldt som ordförande har fokuserat på att ta fram förslag på hur samarbetet och samverkan kan förbättras mellan hälso- och sjukvården och andra delar av samhället för att nå målet om ett friskare och mer hälsosamt Sverige.

I rapporten ”Hälsosamma Sverige” finns fler hälsoutmaningar och svar som arbetsgruppen identifierat för att uppnå ett hälsosammare Sverige. 

Rapporten ”Hälsosamma Sverige”

Vi blev positivt inställda till rapporten (numera borttagen från Moderaternas hemsida) innan vi öppnade den och läste innehållet. I rapporten nämns ”socker” totalt 6 gånger (i samband med huruvida vi ska beskatta sockret eller inte, vilket Nya Moderaterna inte vill göra i dagsläget) medan ”övervikt” och ”fetma” nämns hela 77 gånger.

Ur rapporten:

”Övervikt och fetma är förenat med hälsorisker som ökad risk för att drabbas av exempelvis högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Det finns också ett starkt samband mellan övervikt och ett antal cancerdiagnoser. Psykiska besvär som depression är också vanliga hos personer med fetma eller överviktsproblematik.

Det är ej övervikt och fetma i sig som skapar dessa hälsorisker, utan biverkningar av vitt socker och andra livsmedel som skapar ett obalanserat pH-värde. En överkonsumtion av vitt socker, vitt mjöl etc. rubbar pH-balansen vilket kan leda till hormonell obalans samt fettlever, onormal hunger, stort sötsug, inflammationer, trötthet, stillasittande, viktuppgång och på längre sikt typ 2-diabetes, högt blodtryck, rubbade blodfetter, hjärt/kärl sjukdomar, polycystiskt ovariesyndrom, cancer, demens etc.

Om övervikt och fetma hade varit det grundläggande problemet så hade ingen ”normalviktig” eller smal person haft något av ovanstående problem.

Barn och fetma

”Andelen överviktiga barn har så mycket som fördubblats under de senaste två decennierna. Motsvarande för feta barn har ökat fyrfaldigt och vi vet att fetma när det väl är ett faktum är svårt att bli av med. Fokus måste därför inriktas på att i så stor utsträckning som det är möjligt att motverka att barn hamnar i övervikts- eller fetmaproblematik över huvud taget. Hela 80 procent av de barn som var överviktiga i 6–7-årsåldern är fortsatt överviktiga i de sena tonåren. Det visar tydligt att förebyggande insatser måste börja redan innan skoltiden.”

Grundproblematiken ligger inte hos barnen, utan samhället, föräldrarna och modern. Om vi ska få bukt med barnfetma så bör vi primärt rikta fokus på fertila kvinnor och se till att de äter livsmedel som håller kroppen basisk, speciellt under graviditeten. Om föräldrarna sedan fortsätter att äta så, så kommer mest troligt barnen också att göra det. När barnen sedan börjar förskola så bör samma kosthållning gälla där liksom i övriga delar av samhället. Just nu är det katastrof i alla led och där har vi en stor del av problematiken.

Bunkefloprojektet

Man tar även upp ämnet motion och vill få befolkningen att röra på sig mer. Bunkefloprojektet tas som exempel – där eleverna som motionerade fick bättre studieresultat än de elever som inte gjorde det:

”En timme rörelse per dag har gett fantastiska resultat för barnen i Bunkefloprojektet och det är möjligt att modellen eller liknande upplägg kan leda till motsvarande resultat också på andra håll i landet. Det finns också fler framgångsrika exempel på rörelsens betydelse för hälsan förutom Bunkeflomodellen.”

Ökad motion gör att kroppen bryter ner sockret mer effektivt vilket främjar pH-balans. Så motion är självklart bra, men fokus bör i första hand ligga på att få bort grundorsaken till lågt pH-värde, nämligen vitt socker, vitt mjöl etc.

Kommentera